تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیامید زندگیم

 تمام عشق من بودی یه روزی   

 امید زندگیم بودی یه روزی

 برای من یکی بودی نموندی   

 ازعشق وعاشقی دیگه نخوندی

 عشق من بودی        

 پیشم نموندی 
چهارشنبه 4 فروردین 1389 ÊæÓØ shinobiBlog Skin