تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیترس

 وقتی کنارم بودی همش ترس از این داشتم که

   روزی تو بری و تنهام بذاری

   حالا که دیگه رفتی و تنهام گذاشتی

   می ترسم بی کس و تنها از غم دوریت بمیرم 
سه شنبه 3 فروردین 1389 ÊæÓØ shinobiBlog Skin