تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیاز عشق تو بی تاب شدم

 از عشق تو بی تاب شدم         تنهاترین تنها شدم

 

 زمانی تنها کسی بودم که داشتی

 

 ولی راحت گذاشتی و رفتی       منو تنها گذاشتی رفتی

 

   عشقمو آسون فروختی           مگه نرخ عاشقی چنده؟
دوشنبه 2 فروردین 1389 ÊæÓØ shinobiBlog Skin