تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیدیالوگ های ماندگار

 بعضی وقتها یکی طوری می سوزونتت که هزار نفر نمیتونن خاموشت کنن،

 بعضی وقتها یکی طوری خاموشت میکنه که هزار نفر نمیتونن روشنت کنن.

                                                                                                                       
                                                                                   ( خسرو شکیبایی)یکشنبه 31 خرداد 1394 ÊæÓØ shinobiBlog Skin