تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیدیالوگ های ماندگار

 تن تن : یه خبر خوب دارم یه خبر بد.

 هادوک : خبر بد چیه؟

 تن تن :همش یه گلوله داریم.

 و خبر خوب؟

 تن تن : هنوز یه گلوله داریم.جمعه 29 خرداد 1394 ÊæÓØ shinobiBlog Skin