تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیتنها ترین تنها شدم

 تو رفتی و مرا تنها در سیلاب اشکهایم جا گذاشتی

 تو رفتی و سهم من نفرت و اشک و غصه است

 تو رفتی و دیگری جای مرا برایت گرفت

 کجاست آن همه احساس زیبای عشق

 که از صدای وجودت برایم می سراییدی؟

 کجاست؟
پنجشنبه 27 اسفند 1388 ÊæÓØ shinobiBlog Skin