تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیحس زیبای عشق

 کجاست آن احساس زیبای عشق

 که از صدای وجودت بر می خیزید؟

 کجاست آن تمام هستی ات

 که برایش آرام و قرا نداشتی؟

 کجاست آن غم دوری ات

 که اگر کنارت نبودم در احاطهُ غصه ها می پژمردی؟

 کجاست آن همه اشک و لبخند

 که برایم به ارمغان می آوردی؟

 کجاست؟

 

 
چهارشنبه 26 اسفند 1388 ÊæÓØ shinobiBlog Skin