تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیدلم برات تنگ میشه

تو خیال کردی بری، دلم برات تنگ میشه

          نمیدونستی دلم، به سختی از سنگ میشه

                        فکر نکردی میتونم تو رو فراموش کنم

                                     مثل بادی بوزم شعله ات رو خاموش کنم

                                                                          ( سیروان خسروی )چهارشنبه 20 خرداد 1394 ÊæÓØ shinobiBlog Skin