تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیدیگه پیشت بر نمیگردم

 

 رفتی از این آغوش چه راحت،

      و باز منم و تنهام و خاموش چراغم

                                      چه بی اعتنا رفتی 

                               نفهمیدم حس من واست یه تفریحه

 

 تو كه میدونستی وجود تو ترك دردهاست،

             تو میدونستی نبود تو مرگ فرداست

                      ولی آروم آروم زیر بارون داغون ،

                              قدم میزنمو تو هم شادی با اون یارو

 

      سرا پا گوش بودم وقتی تو داشتی حرفی ،

                   حالا كه بهت نیاز دارم گذاشتی رفتی؟

 

  باشه منم میزنم رگ این گردن

         كه رفتمو دیگه پیشت بر نمی گردم

                   ولی روزی رو میبینم كه یارت سیره

                               از تو و یكی دیگه از كنارت میره

 

         به هر دست كه بدی میگیری از همون دست

              این نفرین من نیست بازی زمونست

 

 اون می خواد كه دل تو با حرف هاش خام شه

                   صبر كن بذار یكمی یخ هاش آبشه

                      وقتی می فهمی چه كسی پشت روبنده

                              كه به احساست بزنه یه مشت كوبنده

 

 
یکشنبه 20 شهریور 1390 ÊæÓØ shinobiBlog Skin