تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیواستا دنیا

 

  من دیگه خسته شدم بس كه چشام بارونیه

           پس دلم تا كی فضای غصه رو مهمونیه

                    من دیگه بسته برام تحمل این همه غم

                             بسته جنگ بی ثمر سر هر زیاد و كم

 

 وقتی فایده ای نداره غصه خوردن واسه چی

       واسه عشق های تو خالی ساده مردن واسه چی

                  نمی خوام چوب حراجی رو به قلبم بزنم

                          نمی خوام گناه بی عشقی بیافته گردنم

 

نمی خوام دربدر پیچ و خم این جاده بشم

              واسه آتیش همه یه هیزم آماده بشم

                    یا یه موجود كباب خالیه پر افاده شم

                       واستا دنیا واستا دنیا من می خوام پیاده شم
سه شنبه 15 شهریور 1390 ÊæÓØ shinobiBlog Skin