تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیزود رفتی

 

   تو یادگار من بودی

       افسوس كه دیگه نیستی توپیشم

             اینو بهت گفته بودم نباشی دیوونه میشم

                   زود رفتی گلم،رفتی داغت موند رو دلم

                     حیف بودی گلم ، رفتی درد هام رو به كی بگم
پنجشنبه 3 شهریور 1390 ÊæÓØ shinobiBlog Skin