تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیتمام غصه هایم

 تمام غصه هایم را برای تو می نویسم

 برای تو که می دانم هیچ وقت نخواهی خواند

 هیچ وقت نخواهی خواند

 زمانی تمام رویا و آرزویم بودی

 اما اکنون تمام رویا و آرزوی دیگری هستی
سه شنبه 25 اسفند 1388 ÊæÓØ shinobiBlog Skin