تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبییادش بخیر

 

    دل من یروز به دریا زدو رفت

        پشت پا به رسم دنیا زدو رفت

                زنده ها خیلی براش كهنه بودند

                      خودش و تو مرده ها جا زد و رفت

 

(ناصر عبداللهی)      
سه شنبه 4 مرداد 1390 ÊæÓØ shinobiBlog Skin