تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیآتش زدن دنیا

همیشه فکر میکردم که اگر روزی

تورو با کسی ببینم همه شهر رو آتیش میزنم

ولی امروز حاضر نیستم حتی کبریتی روشن

کنم تا بدونم که کجا هستی
سه شنبه 2 شهریور 1389 ÊæÓØ shinobiBlog Skin