تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیروز قیامت

 اینو بدون روز قیامت جلوی راهتو میگیرم

 حاصل این عمری رو که از دست رفته رو ازت میگیرم

 روز قیامت به همه میگم که تو به من بدی کردی

 به همه میگم که تو بی وفایی

 به همه میگم که تو چیزی از عشق و دوست داشتن نفهمیدی

 به همه میگم که تو منو در سیلاب اشکهایم

 گذاشتی و رفتی

 روز قیامت انتقام همه بدی هایی رو که در حقم رو

 کردی ازت میگیرم

 بدون روز قیامت دیگه نمی تونی منو گول بزنی

 و با احساساتم بازی کنی

 بدون روز قیامت اگه منم ازت بگذرم

 خدا ازت نمی گذره

 بدون که خیلی بی معرفتی
شنبه 11 اردیبهشت 1389 ÊæÓØ shinobiBlog Skin