تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیدروغگو

 تو مرا با تمام وجودت صدا می زدی

 تو آن بودی که برایم آرام و قرار نداشتی

 تو آن بودی که مرا با تمام وجود دوست داشتی

 ولی اکنون که بیشتر دقت می کنم می بینم

 که به خودت هم دروغ می گفتی

 تو اصلا احساس نداشتی

 زیرا اگر احساسی در وجودت بود

 منو به این راحتی فراموش نمی کردی

 منو به این راحتی عوض نمی کردی

 تو احساساتت هم مثل خودت دو رو بودند

 تو به خودت هم دروغ می گفتی،ولی نه

 تو به من دروغ می گفتی نه خودت

 تو اصلا منو از اولش هم دوست نداشتی

 فقط می خواستی این چند سال با احساسات من بازی کنی

 و منو از هستی ساقط کنی

 

 تو آن ابری که بارانی ندارد  

 من آن خاکم که سرتاسر کویرم

 
سه شنبه 31 فروردین 1389 ÊæÓØ shinobiBlog Skin