تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیروزگار از دست رفته

 اگر اکنون می نویسم

 میدانم که دیگر شاید نتوانم احساساتم رو بیان کنم

 شاید دیگر زمانی نباشد که بنویسم از تمام غصه هایم

 شاید دیگر افسوس گذشته ها مرا در صدایم حبس کند

 اگر می نویسم بدان معناست که تمام حرفهایت برایم

 بجز خیانت و دروغ چیز دیگری نبود

 اگر مینویسم بخاطر این است که

 همه احساسم رو کشتی و رفتی

 اگر می نویسم برای این است که بدانی چقدر بی وفا بودی

 چقدر سنگ دل بودی

 چقدر نامرد بودی

 
یکشنبه 29 فروردین 1389 ÊæÓØ shinobiBlog Skin