تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیگذشته های دور

 از گذشته های دور آمده ام

 از روزگاران قدیم آمده ام

 آمده ام تا بگویم عشق یعنی بی کسی

 عشق یعنی تنهایی

 عشق یعنی احساس زیبایی که مملو از غم است

 عشق یعنی خیانت

 عشق یعنی اینکه تو بری و منو تنها بذاری

 عشق یعنی ابراز احساساتی که با گذشت زمان

 معلوم می شود چیزی بجز دروغ نیست

 عشق یعنی اینکه تو بی وفاترین هستی برایم

 که میذاری و میری از پیشم
جمعه 27 فروردین 1389 ÊæÓØ shinobiBlog Skin