تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیدیدن دوباره

 با اینکه ماههاست از رفتن تو میگذرد

 با اینکه ماههاست از بی عاطفگی و خیانت تو میگذرد

 با اینکه ماههاست از نامردی تو نسبت به من میگذرد

 ولی من احمق باز هم نمی تونم

  فکر تو رو از ذهنم بیرون کنم

 نمیدانم که چرا هرچه زمان به پیش میرود

 نامردی تو برایم همچنان تازه مانده است

 نمی دانم که چرا با این همه بی وفایی که در حقم کردی

 باز هم مثل دیوونه های احمق میام جلوی درب خونتون

 و با صحنه های غم بار دیدن تو با کسی که رفتی

 و باهاش زندگی تازه ای رو شروع کردی مواجه میشم

 صحنه های دیدن تو با کسی که به من ترجیح دادی

 و باز هم من همچنان با این همه حس نفرتی

 که از تو دارم ولی نمی دانم که چرا همیشه تو

 در این ذهن راه داری رو نمی دانم
چهارشنبه 25 فروردین 1389 ÊæÓØ shinobiBlog Skin