تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیخیانت

 روزها بود که تو برای من می نوشتی که دوست دارم

 ماهها بود که منوتنها عشقت می دونستی

 سالها بود که من همه چیز تو بودم

 روزها و ماهها وسالها آمدند و رفتند

 و آن همه دوست داشتن و عشق و وفا

 تمامش تموم شدن و تو گذاشتی رفتی با یکی دیگه

 با یکی دیگه شروعی دوباره داشته باشی

 که شاید برای او بنویسی دوست دارم

 و شاید به او بگویی که تنها عشق او هستی

 و شاید او برایت همه چیز باشد

 آه و صد افسوس که زندگی چقدر بی رحم و نامرد است

 تو چقدر بی عاطفه و سنگ دل بودی

 تو گذاشتی و رفتی و من اینجا مانده ام تنهای تنها

 من اینجا مانده ام با تمام سیل غم هایم

 که از تو برایم به یادگار مانده است
یکشنبه 22 فروردین 1389 ÊæÓØ shinobiBlog Skin