تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیعشق بی فرجام

 بهم ثابت کردی که عشق با تمام عزمتش

 با تمام احساساتش با تمام رویاهایش

 تنها وتنها یک باور زود گذر است

 بهم ثابت کردی که عشق از دریچه نگاه تو تنها یک مفهوم داشت

 و اون چیزی نبود بجز خیانت

 بهم ثابت کردی که همه احساساتت

 همه حرفهایت

 همه و همه چیزی بجز دروغ نبود

 بهم ثابت کردی که از عشق هیچ بویی نبرده بودی

 بهم ثابت کردی که خیلی بی وفایی
یکشنبه 15 فروردین 1389 ÊæÓØ shinobiBlog Skin