تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیای کاش

ای کاش از این احساس رهایی پیدا میکردم

ای کاش میتونستم با تمام غصه هایم مبارزه کنم

ای کاش افسوس گذشته ها دیگر به سراغم نمی اومد

ای کاش غم دوریت را فراموش می کردم

ای کاش تو نمی رفتی و منو تنها نمی گذاشتی

سر حرفهایت می موندی و برای من همیشه می خوندی

ای کاش کمی عاطفه داشتی

ای کاش کمی عذاب وجدان داشتی که چرا با احساسات من بازی کردی

ای کاش خدایی که هست ولی در این نزدیکی نیست

صدای منو  می شنید و به فریادم می رسید
دوشنبه 16 فروردین 1389 ÊæÓØ shinobiBlog Skin