تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیاحمق

آی که چقدر من احمقم

چه قدر یک انسان می تونه احمق باشه؟

با این همه بدی که در حق من کردی

با این همه بی وفایی که در حقم کردی

با این همه نامردی که در حقم کردی

با اینکه عشق منو به راحتی فروختی و رفتی

باز هم نمی دونم که چرا نمی تونم نفرینت کنم

نمی دونم که چرا هر موقع که از شدت ناراحتی کاری که در حقم کردی به خشم میام

و لبریز از کینه میشم بازهم دلم نمیاد که نفرینت کنم

دلم نمیاد به خاطر همه بدیهایت که در حقم انجام دادی

از ته دل نفرینت کنم

نفرینت کنم که همیشه مثل بارون بهاری بباری

دلم نمیاد که نفرینت کنم مثل سیاهی دلت،زندگیت هم سیاه بشود

دلم نمیاد نفرینت کنم تا همیشه مثل من غصه وغم در

 قلمرو زندگیت حکم فرما باشد

نمی دانم که چرا دلم نمیاید نفرینت کنم

آه که چقدر من احمقم

چقدر من احمقم
شنبه 14 فروردین 1389 ÊæÓØ shinobiBlog Skin