تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیبا تمام وجود

با تمام وجودم دوست داشتم

با تمام احساساتم تو رو می پرستیدم

با تمام صدایم از تو می خوندم

با تمام نگاهم به تو چشم میدوختم

نمی دونی ولی امیدوارم که لااقل درک کنی که همه

 هستی ام بودی

همه عشقم بودی همه وجودم بودی

انگار که تیکه ای از قلب من بودی ولی رفتی و مال کس

 دیگه ای شدی

افسوس که تودیگه نیستی،نیستی تا ببینی تنهاترین تنها شدم
پنجشنبه 12 فروردین 1389 ÊæÓØ shinobiBlog Skin