تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیافسوس گذشته ها

 حال که می بینم غم دوریت و از دست دادن تو

 چقد سخت است برایم،افسوس می خورم که چرا

 بیشتر بهت توجه نکردم.

 افسوس که چرا تمام وجودمو برایت نگذاشتم

 افسوس

 افسوس
پنجشنبه 5 فروردین 1389 ÊæÓØ shinobiBlog Skin