تبلیغات
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست
چه فایده از عشق وقتی کسی نیست

ÏÑÈÇÑå æÈáǐ

ãæÖæÚÇÊ

ÂÎÑíä äæÔÊå åÇ

äæíÓäϐÇä

íæäÏ åÇ

ÂÑÔíæ ãØÇáÈ

íæäÏåÇí ÑæÒÇäå

ÂãÇÑ ÓÇíÊ

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبی

گروه شینوبیافسوس

 افسوس که دیگر پرتوهای امید در این وجود جایی ندارند

 افسوس که خاطرات زیبای گذشته اکنون وسیله ای شده اند

 برای شکنجه ام

 افسوس که دیگر آن صدای ترنم بار زیبایت را نمی توانم

  بشنوم، آن صدایی که با تمام وجود احساسش می کردم

 صدایی که ازانتهای خیابان امید تا عمق وجودم رخنه می کرد
یکشنبه 16 اسفند 1388 ÊæÓØ shinobiBlog Skin